vị trí hiện tại:trang đầu >Điểm phát sóng >【slots kingdom】Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện

【slots kingdom】Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện

Theậptrungthúcđẩychuyểnđổisốquốcgiamạnhmẽđồngbộtoàndiệslots kingdomo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hiện nay là tập trung cao thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử.

(Tổng biên tập:sự giải trí)

    bài viết được đề xuất
    Đọc nóng